Samfunnsengasjement

"La ditt liv vitne", sier et gammelt kvekerord. Jesus sa at vårt første bud er å elske Gud, men at nestekjærlighet er like viktig. Arbeidet for medmennesker er et viktig uttrykk for vår gudstro. Kvekere har engasjert seg for fred, rettferdighet og gode levekår for alle i over tre hundre år. Kvekerhjelp er vår hjelpeorganisasjon som støtter ulike prosjekter i Afrika og Palestina. Foruten dette er det mange kvekere som engasjerer seg i ulike organisasjon som arbeider for blant annet fred, klima/miljø og atomnedrustning. Dette kan være organisasjoner som ikke har tilknytning til Kvekersamunnet, men som flere av våre medlemmer tenker er viktig å jobbe sammen med og være en del av. Under finner dere noen aktuelle organisasjoner.

Kvekerhjelp

Kvekerhjelp er norske kvekeres redskap i internasjonalt arbeid for fred, menneskerettigheter og utvikling. 

Organisasjonen arbeider for og med mennesker som lever i konfliktområder. Sammen med lokale grasrotorganisasjoner er vi med og bygger fred og styrker menneskers verd og likeverd. Kveker­hjelp støtter prosjekter i de sentral- og østafrikanske landene DR Kongo, Burundi og Rwanda, og på Gaza i Midtøsten.

 

Les mer om Kvekerhjelp og prosjektene her.

Fredsskatt

Kvekersamfunnet gikk i 2007 sammen med seks andre organisasjoner og dannet Fredsskattalliansen. Fredsskattalliansen arbeider for en lov som gir rett til å få den prosentandelen av skatten som forvaltes av Forsvarsdepartementet overført til et fond for fredsskapende tiltak. Før 2007 hadde en kvekerkomité arbeidet med dette i mange år. 

Tilsvarende kampanjer er i gang i mange vestlige land, men det har ennå ikke vært gjennomslag for en lovendring noe sted. Den internasjonale organisasjonen Conscience and Peace Tax International (CPTI) har arrangert internasjonale fredsskattkonferanser annethvert år siden 1986 (se også deres hjemmeside). CPTI er partipolitisk og religiøst uavhengig, har rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) og fast representasjon i FNs menneskettighetskommisjon i New York og Genève.

Les mer om Fredsskattalliansen her og om Conscience and Peace Tax International her.

 

Palestina-engasjement

Kvekersamfunnet har sluttet seg til kampanjen Palestinske barn i israelske fengsler. Her er kampanjens forslag til plattform og kampanjekrav:

Forslag til kampanjeplattform

Palestinske barn i israelske fengsler

Hvert år blir 700 palestinske barn under 18 år fra den okkuperte Vestbredden blir tiltalt i israelske militære domstoler etter å ha blitt arrestert, avhørt og anholdt av den israelske hæren. Siden 2000, har mer enn 8000 palestinske barn blitt anholdt.

Ifølge UNICEF sitter det til enhver tid rundt 220 mindreårige palestinere i israelsk fangenskap de yngste helt ned i tolvårsalderen. De fleste av dem er fengslet etter å ha kastet stein mot israelske okkupasjonsstyrker på Vestbredden, en forbrytelse som kan straffes med inntil 20 års fengsel. Antallet palestinske barn som fengsles har økt med 12 prosent fra i fjor. 31 av barna i fangenskap var ved utgangen av august under 15 år gamle.

 

UNICEF la tidligere i år fram en rapport der det dokumenteres hvordan de palestinske barna ofte blir mishandlet i israelsk fangenskap. En ny studie viser at hele 75 % av de fengslede barna blir offer for fysisk vold i israelske fenglser. Barna blir ofte hentet av soldater om natta, foreldrene får verken følge dem eller vite hvor de blir ført hen, barna får ikke bistand av forsvarer og de blir heller ikke gjort kjent med hvilke rettigheter de har.  Ifølge UNICEF får barna ofte bind for øynene, de blir bakbundet og mange av dem forteller om slag og spark, at de blir tvunget til å kle seg nakne og om trusler og skremmende avhør på hebraisk, et språk de ikke forstår. De må også undertegne tilståelser på hebraisk for å bli løslatt.

 

Fengslingen av barn er meget kritikkverdig og måten Israel handler på bryter med FNs barnekonvensjon artikkel 37: “Fengsling skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom. Pågripelse og fengsling skal skje på lovlig måte, og barnet har rett til juridisk og annen aktuell hjelp og til å få en rask og uavhengig overprøving av sin sak.”

Kampanjemål

 • Utadretta opplysningsarbeid blant tilsluttede organisasjoner og resten av befolkningen. Åpne møter, nettside, opprop og underskriftskampanje.

 • Oppslag i lokal- og landsomfattende media

 • Engasjere norske politikere og beslutningstakere til innsats i kampen mot Israels fengsling av palestinske barn

Forslag til kampanjekrav for å sikre utsatte palestinske barns rettigheter

Utenriksministeren må legge press på Israels myndigheter,  slik at de stopper bruk av administrativ forvaring av palestinske barn. Ingen barn skal fengsles!

Hvis mindreårige likevel blir arrestert og fengslet, er dette våre krav:

Ingen bruk av tortur!

 • FN-konvensjonen mot tortur i behandlingen av arresterte og fengslede barn må etterleves!

 • Bruk av fotlenker, håndjern og bind for øynene må opphøre!

 • Barn skal ikke arresteres midt på natten.

 • Barn skal ikke tvinges til å tilstå.

Israelske og palestinske barn skal behandles likt

 • Palestinske barn under 18 år skal klassifiseres som mindreårige.

 • Juridisk forskjellsbehandling av israelske og palestinske barn ved arrestasjon og fengling må opphøre

 • Massearrestasjon av palestinske mindreårige er en praksis som må opphøre!

Mindreårige har klare rettigheter

 • Dersom mindreårige blir arrestert, har de alle fra første øyeblikk krav på advokatbistand.

 • Ingen arresterte barn kan sendes ut av okkupert område for å forhøres eller fengsles i Israel, i strid med 4 Geneve-konvensjon, art. 76

 • Dersom barn blir arrestert, skal både de og deres foresatte motta skriftlig informasjon på arabisk om sine rettigheter.

 • Alle barn skal under forhør ledsages av et familiemedlem

 • Alle forhør av barn skal dokumenteres med lyd og bilde

Konklusjon

Dersom ett eller flere av disse sentrale punktene blir brutt, opphører rettsprosessen og barnet løslates umiddelbart.

Kravene rettes mot den norske befolkning, mot politikere og andre beslutningstakere for å bevisstgjøre oss alle og bidra til å tvinge fram en mer human politikk på okkupert område.

Internasjonalt engasjement:

 

Stop fuelling war

Stop Fuelling War er en fransk assosiasjon som ble startet opp i 2017 for å øke bevisstheten rundt og demonstrere mot våpenhandel i Frankrike. Det er særlig fokus på å demonstrere mot Eurosatory, den største våpenmessen for land- og luftvåpen i verden. Ved å bruke på kvekertilnærminger og prinsipper som fred, rettferdighet, likhet, integritet, enkelhet og respekt for miljøet, er målet å muligjøre en endring i våpenindustrien ved å omdirigere ressurser til langsiktige løsninger som tar hensyn til klimaendringene, økonomisk ulikhet og ekslusjon for å oppnå en bærekraftig sikkerhet som ikke er basert på våpen og militært forsvar. 

Les mer om Stop Fuelling War her

Quaker United Nations Office (QUNO)

Hva er og gjør QUNO?
Quaker United Nations Office (QUNO) er en organisasjon som representerer Kvekersamfunnet hos FN både i Genève og New York. I tillegg til å jobbe med FN, samarbeider de med andre organisasjoner, både statlige og ikke-statlige, for å oppnå forandringer på internasjonalt nivå.
Kvekere er kjent for å tale imot urettferdighet og krig, og gjennom vitnesbyrdene fred, sannhet, rettferdighet, likeverd og enkelhet jobber QUNO for å se etter røttene til krig i alle sosiale, politiske og økonomiske forhold. QUNO har kontorer og møteplasser både i Genève og New York. Arbeidet de prioriterer er basert på bekymringer fra kvekere over hele verden. Noe av det de driver med i dag er fredsbygging og forebygging av voldelige konflikter, klimaforandringenes påvirkning på mennesker, menneskerettigheter og flyktninger, nedrustning og mat og bærekraft.

 

En oversikt over de aktuelle prosjektene QUNO holder på med:
Fredsbygging og forebygging av voldelige konflikter

Dette prosjektet jobber QUNO med både i New York og Genève, men de fokuserer på forskjellige områder. New York-kontoret fokuserer på å inkludere lokale perspektiver, og dermed bygge bro mellom FN og sivile samfunnsaktører. De jobber også for å fremme dialog og forsoning, samt gjennomføre aktiviteter med mål om å dele perspektiver og engasjere nye, fremtredende krefter i FN.
I Genève er fokuset på forholdet mellom fred, utvikling og miljø, samtidig som de jobber for å integrere menneskerettigheter og bygge fred.

 

Klimaendringenes påvirkning på mennesker
Når det gjelder klimaendringene er QUNO bekymret over klimaendringenes påvirkning på livene til menneskene i verden, og jobber derfor med å forsikre at rettighetene og verdigheten til de menneskene som blir påvirket av endringene blir opprettholdt, samtidig som de understreker behovet for øyeblikkelig handling. QUNO ønsker en rettferdig og ambisiøs internasjonal enighet om klimaavtaler som er aktuelle for alle parter. De bidrar til dette ved å samarbeide med sivile samfunn, delta med den nyeste klimaforskningen og utforske sammenhenger mellom klimaendringer og menneskerettigheter, matpolitikk og fredsbygging.

 

Menneskerettigheter og flyktninger
QUNO jobber med å styrke og beskytte menneskerettigheter gjennom FNs system, og særlig gjennom å snakke om grensen som går mellom menneskerettigheter og væpnet konflikt, og beskyttelse av flyktninger.
Barn som opplever at en eller begge foreldrene havner i fengsel blir gjerne utsatt for emosjonelle traumer, men ofte blir de oversett i den strafferettslige prosessen. Det finnes ingen internasjonale standarder for hvordan land skal beskytte barnas rettigheter og velferd. QUNO har deltatt i undersøkelser relatert til barn som har foreldre i fengsel, og jobber for at dette skal få mer oppmerksomhet av rettssystemet.
De jobber også for å forsterke og beskytte rettighetene til flyktninger som individer uavhengig av omstendighetene, og engasjerer FNs Høykommissær for flyktninger for å beskytte flyktninger og hjelpe de som er statsløse.

 

Fred og nedrustning
QUNO arbeider for fred gjennom forståelsen av at fred ikke bare handler om mangelen på synlig vold, men også sosial og økonomisk rettferdighet. De arbeider for å lage juridiske hjelpemidler og ny og effektiv politikk. QUNO har fokusert mye på å fremme nedrustningsforslag hos FN. For tiden følger QUNO utviklingen til kjernefysisk nedrustning og internasjonale diskusjoner om droner og dødelige selvstyrte våpensystemer.

 

Mat og bærekraft
QUNO ønsker å sørge for at lokale samfunn har myndighet til å jobbe for rettferdige og bærekraftige matsystemer, der handelen skal støtte global innsats for å nå langsiktige systemer for matsikkerhet.

Les mer om QUNO her.