Om Kvekersamfunnet

Årsmøte holdes hvert år for å føre videre innsikt og aktiviteter som har vokst fram i månedsmøtene og blant medlemmene. Årsmøtet trekker opp retningslinjer for kvekersamfunnets virke, gjennomfører valg, godkjenner rapporter, regnskap og budsjett og tar stilling til aktuelle spørsmål. Det er også et viktig møtepunkt for mennesker med en tilknytning til Kvekersamfunnet. Årsmøtet holdes vanligvis i juni på ulike steder i Norge, og hvert tredje eller fjerde år arrangeres Årsmøtet sammen med kvekere fra de andre nordiske landene.

Skriveren blir valgt av årsmøtet og er Kvekersamfunnets fremste tillitsvalgte. Skriverens viktigste oppgave består i å være åpen for og bringe til uttrykk de religiøse tanker og erfaringer og praktiske aktiviteter som vokser fram i kvekersamfunnet. Dette vil gi seg uttrykk i møteledelse ved årsmøter, samfunnsråds- og skriverutvalgsmøter, i det daglige virke som skriver og i skriverens kontakter med enkeltpersoner og grupper i kvekersamfunnet. Overfor myndighetene fungerer skriveren som forstander for Kvekersamfunnet slik loven krever, og har rett til å være «statens vitne» etter ekteskapsloven over hele landet.

 

Skriverutvalget (SU) velges av årsmøtet og består av skriver og kasserer og kan ha 3 – 5 medlemmer i alt. Skriverutvalget står for den daglige driften av Kvekersamfunnet, og planlegger også Årsmøtene og Samfunnsrådet.

 

Samfunnsrådet (SR) behandler saker som er nødvendig å ta stilling til i perioden mellom to årsmøter. Samfunnsrådet har besluttende myndighet i saker som angår hele Kvekersamfunnet, og har et spesielt ansvar for endelig valg av emne på årsmøtet. Samfunnsrådet er representert av medlemmer fra månedsmøter, andaktsgrupper og andre aktuelle grupper i Årsmøtet og møtes som regel en gang i året. 

 

Månedsmøter er grunnenheten i Kvekersamfunnets oppbygning som saksbehandlende organisasjon. I månedsmøtet søker en å la religiøs innsikt og praktiske arbeidsoppgaver møtes slik at alle beslutninger og aktiviteter blir gjennomsyret av en religiøs grunnholdning.

 

Nye medlemmer tas opp av månedsmøtet etter søknad og samtale med to medlemmer som pekes ut av månedsmøtet. Det blir lagt vekt på at de som tas opp som medlemmer kjenner seg hjemme i andaktsmøtet og føler at de deler kvekernes grunnleggende livsholdning. Les mer om hvordan du kan bli medlem i Kvekersamfunnet her.

 

Beslutninger fattes i kvekersamfunnet på grunnlag av det møtet som helhet mener er rett. Votering benyttes ikke. Saker som det ikke oppnås enighet om, blir utsatt på den måten at en lar saken modnes over tid og tar den opp senere for å prøve å løse den da. Kvekerdemokratiet bygger på den erkjennelse at den enkelte ser stykkevis. Når de enkelte medlemmene bidrar med sin innsikt i en gruppe, vil den innsikt som gruppen som helhet kommer fram til, gå videre enn den enkeltes oppfatning og gi en riktigere og sannere erkjennelse. Kvekerdemokratiet har som en forutsetning at løsninger som er i pakt med sannheten kan finnes. Disse løsningene prøver en å søke fram mot ved å gi saksbehandlingen en religiøs dimensjon, som består i å være åpen og lyttende overfor det av Gud i hverandre, og å legge sakene fram for Gud i stille andakt.